Vedtægter

for
Foreningen Mod Radioaktivt Affald i Skive - MORADS

 

I. Navn, hjemsted og formål

§ 1. Navn

Foreningens navn er ”Foreningen Mod Radioaktivt Affald i Skive”. Forkortet ”Foreningen MORADS”.

§ 2. Hjemsted

Foreningens hjemsted er Skive Kommune

§ 3. Formål

Den 4. maj 2011 udsendte daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium en pressemeddelelse, der kom bag på de fleste. Pressemeddelelsen beskrev Statens arbejde på at etablere et depot for radioaktivt affald i Danmark. Den foreløbige konklusion var, at affaldet skal flyttes fra forskningscentret på Risø, hvor det har ligget i årtier, og placeres på en af seks følgende lokaliteter: Østermarie (Bornholms Kommune), Rødbyhavn (Lolland Kommune), Kertinge Mark (Kerteminde Kommune), Hvidbjerg, Thyholm (Struer Kommune), Thise eller Skive Vest (Skive Kommune).

Foreningens formål er:

 • Med alle lovlige midler at hindre deponering af radioaktivt affald i Skive kommune.
 • At tilvejebringe og videregive information og viden om Statens ovenstående planer, så offentligheden får bedre indsigt heri.
 • Sammen med repræsentanter for andre geografiske områder i Danmark, der også risikerer at få deponeret radioaktivt affald i deres undergrund at koordinere en samlet indsats, så ingen af områderne bliver depotområde for radioaktivt affald.

II. Medlemmer

§ 4. Medlemmer

Som medlemmer af foreningen kan optages alle, der kan tilslutte sig foreningens formål, er mindst 14 år og har fast bopæl i Danmark.

Medlemmerne forpligter sig til at overholde foreningens vedtægter, herunder formålsbestemmelse, andre regler og beslutninger samt eventuelle vedtagne adfærdskodeks.

§ 5. Optagelse

Indmeldelse i foreningen sker skriftligt med angivelse af navn, fødselsdato, adresse samt - hvis sådan haves - telefonnummer og mailadresse. Tilmelding kan ske på foreningens hjemmeside www.morads.dk, pr. e-mail til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller pr. brev til foreningens kasserer.

§ 6. Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen kan ske pr. e-mail til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller pr. brev til foreningens kasserer.

§ 7. Eksklusion

Bestyrelsen kan med almindelig stemmeflerhed og med deltagelse af mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne i det pågældende bestyrelsesmøde med øjeblikkeligt virkning beslutte at ekskludere et medlem, der efter bestyrelsens vurdering modarbejder foreningens formål eller med fortsæt bringer foreningen i miskredit. Eventuelle eksklusioner skal indgå i formandens beretning på først kommende generalforsamling. Hvis det ekskluderede medlem ønsker det, kan eksklusionen tages op på generalforsamlingen, som afgør, om eksklusionen skal stadfæstes eller ophæves.

Har et ekskluderet medlem forlangt sin eksklusion forelagt generalforsamlingen, kan eksklusionen kun ophæves, hvis mindst 2/3 af de stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer for en ophævelse.

III. Ledelse

§ 8. Generalforsamling

Generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Generalforsamling holdes en gang årligt inden udgangen af maj måned.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 3 og højest 4 ugers varsel på foreningens hjemmeside, ved annoncering i lokalpressen, ved udsendelse af nyhedsmails til medlemmer, samt pr. brev til medlemmer uden e-mail og som har tilkendegivet ønske om dette. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato, tidspunkt og sted for generalforsamlingens afholdelse samt dagsorden.  

Forslag fra medlemmer, der ønskes taget under afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen (eventuelt pr. mail Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. )senest 14 dage før generalforsamlingen, og af bestyrelsen udsendes til medlemmerne senest 7 dage inden samme.

Forslag til vedtægtsændringer skal anføres på dagsordenen, således at den fulde ordlyd af både den aktuelle bestemmelse og af den foreslåede nye bestemmelse fremgår.

Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen
 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 7. Valg af revisor samt revisorsuppleant i henhold til § 12
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Eventuelt

Forslag, jf. punkt 4, skal være nærmere beskrevet i dagsordenen.

Kontingentet kan fastsættes til kr. 0.

Under punktet eventuelt er der mulighed for at drøfte spørgsmål uden for dagsordenen, fremkomme med synspunkter, oplysninger, osv. Under dette punkt kan der ikke træffes beslutninger, der binder fraværende medlemmer.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, medmindre andet fremgår af denne vedtægt. Alle medlemmer, der står opført på medlemslisten, er stemmeberettigede, kan fremsætte forslag til behandling på generalforsamlingen og kan opstille til bestyrelsen. For så vidt angår opstilling til bestyrelsen, skal medlemmet dog være myndig.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer, bortset fra ved beslutning om ophævelse af eksklusion, jf. § 7,vedtægtsændring, jf. § 14 og opløsning af foreningen, jf. § 15. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre blot et af de fremmødte medlemmer begærer skriftlig afstemning.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 9.  Ekstraordinær generalforsamling

Et flertal i bestyrelsen, revisor eller mindst 20 af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse med angivelse af dagsorden til ekstraordinær generalforsamling sker i henhold til § 8. Afstemninger sker ligeledes i henhold til § 8.

En enig bestyrelse kan i hastesager indkalde til ekstraordinær generalforsamling med et kortere varsel. Varslet skal dog mindst være fem dage. Den ekstraordinære generalforsamling kan da ikke vedrøre vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.

§ 10.  Bestyrelsen

I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse på mindst 5 og højst 7 personer. Antallet af bestyrelsesmedlemmer fastsættes af generalforsamlingen efter behov. Bestyrelsen administrerer foreningens midler og har overfor generalforsamlingen det overordnede ansvar for foreningens daglige drift.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen blandt myndige medlemmer af foreningen for 2 år ad gangen, således at der vælges 3 medlemmer i lige år og 2-4 medlemmer i ulige år. I 2012 vælges 7 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 4 kun vælges for 2012, hvilke træffer bestyrelsen selv afgørelse om på konstituerende bestyrelsesmøde. Genvalg kan finde sted.

På hver generalforsamling vælges en 1. og en 2. suppleant for 1 år ad gangen.

Afgår et eller flere bestyrelsesmedlemmer i valgperioden, indtræder en suppleant i stedet for den udtrædende, og hvis dette ikke er muligt, og antallet af bestyrelsesmedlemmer er under 5, vælges et nyt bestyrelsesmedlem så hurtigt som muligt på en ekstraordinær generalforsamling, således at bestyrelsen så vidt muligt altid består af mindst 5 medlemmer. De nye bestyrelsesmedlemmer vælges/suppleanterne indtræder for den resterende del af valgperioden for den, de træder i stedet for.

Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter valg til bestyrelsen med en formand, en næstformand og en kasserer.

På den årlige generalforsamling fremlægger bestyrelsen et revideret årsregnskab jfr. § 12.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der offentliggøres overfor medlemmerne på foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Dog mindst 4 gange årligt. Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, indkalder til og leder bestyrelsesmøderne. Indkaldelse sker skriftligt, eventuelt pr. mail, med mindst 14 dages varsel og med udsendelse af dagsorden. I ekstraordinære situationer kan der indkaldes til møde med et kortere varsel.

Bestyrelsesformanden eller i dennes fravær næstformanden kan beslutte, at et bestyrelsesmøde kan afholdes elektronisk for eksempel på Skype eller som telefonmøde, ligesom den pågældende kan vælge at afholde mødet skriftligt eller pr. mail, hvis særlige grunde taler for det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen er også beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer deltager og enige i mødets afholdelse, uanset eventuel misligholdelse af ovennævnte tidsfrist for indkaldelse og krav om dagsorden.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær – næstformandens stemme afgørende. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre blot et medlem begærer skriftlig afstemning.

Efter hvert bestyrelsesmøde udarbejdes et referat, som minimum i form af et beslutningsreferat. Referatet rundsendes inden en uge til bestyrelsens medlemmer til godkendelse. Kommer der ingen indsigelser efter endnu en uge, er referatet godkendt, hvorefter det gøres tilgængeligt på foreningens hjemmeside. Referatet underskrives af bestyrelsesmedlemmerne på det førstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen skal virke for, at foreningens formål i videst muligt omfang fremmes.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at driften af foreningen og foreningens aktiviteter er i overensstemmelse med nærværende vedtægter, gældende lovgivning samt eventuelle meddelte godkendelser.

Bestyrelsen overvåger foreningens drift og påser, at der føres et nøjagtigt regnskab, alt i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

Bestyrelsen kan ansætte en administrator til varetagelse af den daglige drift af foreningen.

Administrator ansætter i samarbejde med bestyrelsen eventuelt yderligere personale.

Bestyrelsen kan nedsætte en eller flere arbejdsgrupper til at forestå den daglige drift og - ledelse af foreningens projekter. Bestyrelsen og arbejdsgruppen udarbejder sammen en skriftlig beskrivelse af arbejdsgruppens opgave og kompetence samt evt. økonomisk råderum. Bestyrelsen kan til en arbejdsgruppe uddelegere ansvaret for førelse af regnskab for det konkrete projekt, som arbejdsgruppen forestår den daglige drift og ledelse af.

Arbejdsgrupperne må ikke stifte gæld ud over, hvad der for driften af foreningens projekter er aftalt med bestyrelsen.

IV. Økonomiske forhold

§ 11. Økonomisk grundlag for Foreningen Mod Radioaktivt Affald i Skive

Generalforsamlingen kan beslutte at fastsætte kontingentet til 0 kr. Foreningen søger at skaffe midler via donationer fra personer, fonde, foreninger, virksomheder m.m., der sympatiserer med foreningens formål.

§ 12. Regnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Første regnskabsår går fra stiftelsestidspunktet og til årets udgang. Det reviderede regnskab for det foregående år fremlægges hvert år på generalforsamlingen.

Foreningens regnskab udarbejdes af foreningens kasserer

Regnskabet skal som udgangspunkt revideres af en godkendt revisor.  Generalforsamlingen kan dog beslutte, at revisor ikke skal være godkendt, såfremt dette er ubetænkeligt de konkrete omstændigheder taget i betragtning. Generalforsamlingen kan delegere denne beslutning til bestyrelsen. I så fald vælger generalforsamlingen da både en godkendt og en ikke godkendt revisor, som bestyrelsen frit kan vælge imellem.

Revisor har til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemskartotek, daglig bogføring og beholdninger.

§ 13. Tegningsret og hæftelse

Formanden og kassereren tegner i fællesskab foreningen udadtil.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for forpligtelser, der påhviler foreningen.

V. Vedtægtsændringer og opløsning af foreningen

§ 14. Vedtægtsændringer og eksklusion

Ændringer i nærværende vedtægter kan besluttes på en generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Dog kræver en ændring af formålsbestemmelsen, jf. § 3, at beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages og højest to måneders mellemrum.

§ 15. Opløsning af foreningen

Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en særlig indkaldt generalforsamling, hvor 2/3 af de registrerede aktive medlemmer skal være repræsenteret, og mindst 5/6 af de fremmødte skal stemme for forslaget.

Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer på generalforsamlingen, indkaldes til en ny generalforsamling, der skal afholdes mindst 14 dage og højest to måneder efter den første generalforsamling. På denne generalforsamling kan beslutning om opløsning af foreningen træffes med mindst 5/6 stemmer for forslaget, uanset antallet af fremmødte.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver, når enhver er svaret sit, en eller flere almennyttige/almenvelgørende foreninger eller institutioner. Fordelingen af ubrugte midler besluttes på generalforsamlingen med almindelig stemmeflerhed.

 

 

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 14. juni 2012 på Skive Seminarium.

 

Dirigent

 

 

Per Pedersen

 

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Rask

 

Søren Vester

Formand

 

Næstformand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niels-Ulrik Nielsen

 

Mimi Lund

Kasserer

 

Sekretær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bent Dyrberg

 

Frank Osbæck

Medlem

 

Medlem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keld Mørk Kristensen

 

 

Medlem

Kort

nej taknej tak
Du er her: Home Om Morads Vedtægter